CMMS - Computerised Maintenance Management System

SYSTEM KOMPUTEROWEGO ZARZADZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

Oprogramowanie to składa się ze współpracujących ze sobą modułów umożliwiających:

Prowadzenie ewidencji parku maszynowego (ale też np. elementów infrastruktury, budynków, komputerów itp.)

Obsługę napraw bieżących (od zgłoszenia do zakończenia naprawy - z informowaniem różnymi kanałami o statusie zgłoszenia i maszyny)

Planowanie i obsługę działań prewencyjnych (uzależniony od czasu lub przebiegu)

Prowadzenie magazynu części zamiennych wraz z ich alokacją do poszczególnych typów napraw, prewencji, maszyn itp.

Zarządzanie i udostępnianie dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń.

Raportowanie korzystające z wbudowanych raportów jak i możliwość tworzenia nowych

Integrację z innymi systemami jak ERP, APS, systemy HR

W zależności od wybranego systemu istnieje możliwość obsługi zgłoszeń przez inne niż UR działy firmy

Dowiedzieć się więcej można tu.
TPM - Total Productivity Maintenance

UTRZYMANIE RUCHU CAŁKOWITEJ PRODUKTYWNOŚCI (MASZYN)

Total Productivity Maintenance

Zestaw metod mających na celu wzrost efektywności maszyn:

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Planowane utrzymanie ruchu

Ciągłe doskonalenie

Edukacja i szkolenia

Bezpieczeństwo i środowisko

Wczesne utrzymanie ruchu

Dowiedzieć się więcej można tu.

I tu.


OEE - Overall Equipment EffectivEness

CAŁKOWITA EFEKTYWNOŚCI WYPOSAŻENIA (PRODUKCYJNEGO)

Czyli wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych.

składa się z iloczynu wskaźników określających DOSTĘPNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ i JAKOŚĆ

OEE = DOSTĘPNOŚĆ x WYDAJNOŚĆ x JAKOŚĆ

Wskaźnik OEE, jak i wskaźniki składowe wyrażane są w procentach.

Przyjmuje się, że przedsiębiorstwa światowej klasy (World Class) osiągają OEE na poziomie przynajmniej 85%,

jednak należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo może inaczej liczyć OEE.

Dotyczy to w najczęściej wskaźnika DOSTĘPNOŚCI, a samych "rodzajów" OEE może być w jednej organizacji kilka.

Każdy ze składników składowych dobrze jest podzielić ze względu na obniżające go przyczyny i obszary powstania,

tworząc jednocześnie wskaźniki dla poszczególnych obszarów (działów) przedsiębiorstwa umożliwiające ich doskonalenie

Dowiedzieć się więcej można tu.
MES - Manufacturing Execution System

SYSTEM REJESTRACJI POSTĘPU PRODUKCJI

Głównym zadaniem tego typu oprogramowania jest rejestracja produkcji bieżączej jak i przyczyn jej

nieefektywności wykorzystywanych do obliczania wskaźników składowych OEE.

Dane zbierane przez MES są też zwykle wykorzystywane przez systemy magazynowe WMS, systemy ERP, czy CMMS.

Mogą też dostarczać informację o planowanyc zleceniach operatorom maszyn.

Zbieranie danych o produkcji może być prowadzone ręcznie lub zautomatyzowane w różnym stopniu.

Dowiedzieć się więcej można tu.
SMED - Single Minute Exchange of Die

SZYBKIE PRZEZBROJENIA

Metoda skracania czasów przezbrojeń.

Ma zastosowanie w szczególności do powtarzalnych zadań związanych z przezbrojeniami maszyn, linii produkcyjnych.

Można ją też stosować do innych powtarzalnych działań takich jak np. planowane przeglądy czy konserwacje maszyn.

Podstawowym elementem jest wyodrębnienie działań wewnętrznych i zewnętrznych oraz przesunięczie jak największej ich liczby do tych drugich.

Dowiedzieć się więcej można tu.